22 729-32-21

22 729-57-69


  • Przychodnia Alfa
  • Przychodnia Alfa
  • Przychodnia Alfa
  • Przychodnia Alfa
  • Przychodnia Alfa
  • Przychodnia Alfa
BADANIA PRYWATNE PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Przychodnia AlfaODRA - PRZYDATNE INFORMACJE

Odra to bardzo zaraźliwa choroba wirusowa wywołana przez RNA wirusa z rodziny Paramyxoviridae.
Jedynym rezerwuarem zakażenia jest chory człowiek. Po zetknięciu się z nim ryzyko zachorowania wynosi 90–95%.
Chory jest zaraźliwy dla otoczenia w okresie średnio 4 dni przed wystąpieniem charakterystycznej wysypki na skórze i do 4 dnia po jej pojawieniu się.

Przyjmuje się, że na zachorowanie na odrę podatne są wszystkie osoby, które nie posiadają udokumentowanego dwudawkowego szczepienia przeciw odrze lub nie przechorowały odry, co zostało potwierdzone badaniem przeciwciał w surowicy krwi.
Wirus odry przeżywa do 2 godzin na powierzchniach skażonych (zabrudzonych) wydzielinami chorych. Wirus odry przenoszony jest drogą powietrzną (inhalacyjną) i kropelkową poprzez aerosol wydzielin dróg oddechowych i śliny oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorego.
Bardzo rzadko zakażenie następuje drogą pośrednią przez przedmioty świeżo zanieczyszczone wydzieliną z jamy nosowo-gardłowej.
Okres wylęgania choroby wynosi 6 – 19 dni (średnio 13 dni).
Wirusy odry dostają się do organizmu przez usta lub nos oraz przez spojówki.
Po namnożeniu w błonach śluzowych przedostają się do różnych organów, tj.: skóry, nerek, żołądka, jelit, wątroby, mózgu, płuc.

Praktycznie u wszystkich chorych (98-99%) odra przebiega typowo z wysoką gorączką do 39 – 41 °C i charakterystyczną czerwoną, grubo plamisto-grudkową wysypką oraz zapaleniem spojówek, światłowstrętem i napadowym suchym kaszlem.
Osoby z niedoborami odporności (zwłaszcza chorzy na białaczkę, chłoniaki, zakażeni HIV), niedożywione dzieci oraz kobiety w ciąży należą do grupy szczególnego ryzyka rozwoju powikłań odry i zgonów.
• biegunka i odwodnienie występują średnio - u 80 osób/1000 chorych,
• zapalenie ucha środkowego - u 70-90 osób/1000 chorych,
• zapalenie płuc - u 10-60 osób/1000 chorych,
• zapalenie mózgu występuje u 1 osoby/1000 chorych,
• drgawki występują u 5 osób/1000 chorych,
• choroba kończy się zgonem u 1-2 osób/1000 chorych,
• podostre stwardniające zapalenie mózgu występuje u 1/ 2500 chorych.

Czy można się uchronić przed zachorowaniem na odrę?
Najbardziej efektywne jest szczepienie przedekspozycyjne tzn. wykonywane przed zetknięciem się z osobą chorą, zakaźną dla otoczenia, np. u dzieci w ramach Programu Szczepień Ochronnych lub u dorosłych dotychczas nie szczepionych. Szczepienie przeciw odrze chroni przed zachorowaniem i ciężkimi powikłaniami (szczególnie neurologicznymi).
Podanie 2 dawek szczepionki p/odrze w odstępie co najmniej 4 tygodni zapewnia trwałą ochronę.
Szczepienia wykonuje się skojarzoną szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce. Skuteczność szczepień p/odrze jest bardzo wysoka, po otrzymaniu dwóch dawek szczepionki co najmniej 95% (90-98%) dzieci jest chronionych przed zachorowaniem na odrę.
Szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce realizowane w ramach PSO są obowiązkowe dla dzieci, tzn. finansowane z budżetu Ministra Zdrowia.
Podaje się je w następujących terminach:
• w 13-15 miesiącu życia (I dawka),
• w 10 roku życia (II dawka) a od stycznia 2019 r. w 6 r.ż.

A czy można coś zrobić jeśli już zetknęliśmy się z chorym na odrę a nie jesteśmy uodpornieni?
Zalecane jest, aby po kontakcie z chorym na odrę nieuodpornione osoby zaszczepić szczepionką MMR i poddać je izolacji przez 21 dni po kontakcie z chorym.
Szczepienie MMR wykonane w ciągu 72 godzin po kontakcie z chorym może zapobiec zachorowaniu lub złagodzi przebieg choroby.
Osobom dotychczas nieszczepionym należy podać pierwszą dawkę MMR, a tym którzy posiadają dokument potwierdzający szczepienie 1 dawką szczepionki przeciwko odrze lub MMR, należy podać drugą dawkę, o ile zachowany jest co najmniej 4-tygodniowy odstęp między dawkami.
Warto jest szczepienie p/odrze wykonać nawet po upływie 72 godzin od kontaktu. Jeżeli bowiem po obecnym kontakcie nie dojdzie do zakażenia, to szczepienie zapewni ochronę w razie kolejnej ekspozycji na odrę, świnkę lub różyczkę.
Zaszczepienie MMR w okresie wylęgania odry nie zaostrzy jej przebiegu.
Przyczyną objawów podobnych do odry, w krótkim okresie po szczepieniu może być naturalne zakażenie lub wirus szczepionkowy, co można zróżnicować tylko metodami laboratoryjnymi. Należy też pamiętać, że u ok. 25% osób szczepionych p/odrze, śwince i różyczce po upływie 7-10 dni od dnia podania szczepionki może wystąpić odczyn poszczepienny z objawami „odropodobnymi”.
Czy zachorowanie i podejrzenie zachorowania na odrę podlega zgłaszaniu przez lekarza do Inspekcji Sanitarnej? I w jakim celu jest to wykonywane?
Zgodnie z zapisami ustawowymi (Ustawa z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Tekst jednolity 2018 r., poz. 151) lekarz ma obowiązek zgłoszenia podejrzenia lub zachorowania na odrę do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego terytorialnie właściwego dla miejsca stwierdzenia choroby. Bardzo ważne jest aby lekarz dokonał zgłoszenia w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia zachorowania na odrę, zważywszy na wielką zakaźność osoby chorej dla otoczenia.
Do obowiązków lekarza należy też zadbanie o izolację osoby chorej, w taki sposób aby ograniczyć szerzenie się zakażeń wtórnych oraz zidentyfikowanie dotychczas nieuodpornionych osób z otoczenia chorego aby wspólnie z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej móc zrealizować działania przeciwepidemiczne.
Najważniejszą rzeczą jest ocena stanu uodpornienia u wszystkich osób,
u których istnieje ryzyko zachorowania po kontakcie z chorym na odrę.
Za osoby uodpornione uznaje się te, które mają udokumentowane dwukrotne szczepienie przeciwko odrze lub przechorowały odrę.
Jakie działania są podejmowane w czasie ogniska epidemicznego odry?
Osoby z otoczenia chorego na odrę uznane za nieudpornione należy poddać szczepieniu, o ile nie występują przeciwwskazania. W przypadku dużego ogniska epidemicznego, obejmującego dzieci w wieku przedszkolnym (1–6 lat) lub osoby dorosłe zaszczepione 1 dawką MMR, należy rozważyć podanie drugiej dawki szczepionki.
Należy rozważyć również szczepienia u niemowląt w wieku ≥6 miesięcy, jeżeli ryzyko zachorowania na odrę jest zwiększone.
Dzieci, które szczepionkę MMR otrzymały przed ukończeniem 12 miesięcy, wymagają jednak ponownego podania 2 dawek szczepionki z zachowaniem zalecanego odstępu pomiędzy dawkami. Pierwszą z tych dawek należy podać nie wcześniej niż w wieku 12 miesięcy.
Tylko osoby uodpornione, które przechorowały odrę lub zostały, w sposób właściwy 2 dawkami, zaszczepione przeciwko odrze, są chronione przed zachorowaniem.
Opracowanie
Oddział Nadzoru Epidemiologii
WSSE w Warszawie


BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE DLA SENIORÓW Z BRWINOWA

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNE SZCZEPIENIE PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BRWINÓW URODZONYCH W 1953 ROKU I WCZEŚNIE. w ramach "Programu pro... »ODRA - PRZYDATNE INFORMACJE

Odra to bardzo zaraźliwa choroba wirusowa wywołana przez RNA wirusa z rodziny Paramyxoviridae. Jedynym rezerwuarem zakażenia jest chory człowiek. Po zetknięciu się z nim ryzyko zachorowania... »


Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Szpital na Wrzesinie
SPZZOZ w Pruszkowie
ul. Armii Krajowej 2/4
05-805 Pruszków
tel: 22 758 67 14

Galeria zdjęć